+48 504 030 970 biuro@drogowe.com

Poradnik płyt betonowych

Instrukcja montażu i składowania płyt drogowych oraz warunki gwarancji

(warunki gwarancji*)

Płyty drogowe przeznaczone są do budowy stałych i tymczasowych nawierzchni ulic, parkingów i dróg dojazdowych.

Przygotowanie podłoża gruntowego i montaż płyt:

 1. Usunięcie warstwy ziemi urodzajnej (humusu).
 2. Wyrównanie terenu pod konstrukcję zgodnie z założoną niweletą, z jednoczesnym usunięciem większych kamieni, korzeni, etc.
 3. Grunt pod zaprojektowaną konstrukcję powinien spełniać założenia grupy nośności G1 (grunty niewysadzinowe, CBR≥10%, E2≥80MPa). Jeśli nie spełnia, należy go do tej klasy doprowadzić zgodnie z obowiązującymi przepisami.
 4. Podbudowę, w zależności od wielkości założonych obciążeń i nośności podłoża gruntowego, należy wykonać z mieszanki kruszyw niezwiązanych o uziarnieniu 0/31,5mm lub pospółki, o grubości warstwy wynoszącej min. 20cm. Miąższość warstwy konstrukcyjnej należy dostosować do właściwości gruntu rodzimego oraz zakładanego obciążenia. Wskaźnik zagęszczenia** podbudowy powinien wynosić Is≥1.
 5. Na podbudowie należy ułożyć warstwę wyrównawczą wykonaną z piasku lub mieszanki cementowo-piaskowej o grubości 3-5 cm niezagęszczonej.
 6. Płyty należy układać w taki sposób, aby zapewnić im przyleganie całą swoją powierzchnią do podłoża z jednoczesnym zachowaniem między płytami pionowych przerw dylatacyjnych wynoszących 1-1,5cm. Pozwoli to zapobiec uszkodzeniom płyt na krawędziach w skutek klawiszowania elementów. Przy rozładunku i montażu płyt należy stosować trawers z zawiesiami cztero-hakowymi lub zawiesia cztero-hakowe nie krótsze niż 3m mocowane do uchwytów montażowych osadzonych w płytach. Nie dopuszcza się transportu płyt drogowych bezpośrednio na widłach wózka widłowego, koparko-ładowarki lub innego podobnego urządzenia.
 7. Płyty można obciążać po uprzednim zamuleniu – wypełnieniu szczelin dylatacyjnych pospółką o uziarnieniu 0/8 mm oraz piaskiem.
  Wszelkie prace ziemne należy prowadzić zgodnie z normą PN-S-02205:1998.
  Trwałość właściwie eksploatowanej nawierzchni wykonanej z prefabrykowanych płyt drogowych zależy przede wszystkim od poprawnie przygotowanego podłoża gruntowego oraz prawidłowego montażu.

Właściwa eksploatacja nawierzchni zakłada:

 1. Nieprzekraczanie dopuszczalnych obciążeń nawierzchni (nacisk koła P≤50kN) oraz użytkowanie zgodne z przeznaczeniem (kategoria ruchu KR1***, dla której sumaryczna liczba N100kN równoważnych osi standardowych 100kN w całym okresie projektowym wynoszącym 20lat musi zawierać się w przedziale: XXXXX
 2. Usuwanie zanieczyszczeń.
 3. Wymianę płyt, które uległy zniszczeniu lub uszkodzeniu.
 4. Naprawę, spowodowanych osiadaniem podłoża gruntowego, zapadnięć nawierzchni poprzez demontaż płyt, uzupełnienie ubytków gruntem, prawidłowe zagęszczenie oraz ich ponowny montaż.

* gwarancja obowiązuje tylko i wyłącznie w przypadku montażu zgodnego z powyższą instrukcją montażu;
**wskaźnik zagęszczenia Is jest to stosunek gęstości objętościowej szkieletu gruntowego ρd do maksymalnej gęstości objętościowej szkieletu ρds, wyznaczonej w badaniu metodą Proctora;
*** – zgodnie z Katalogiem Typowych Konstrukcji Nawierzchni Podatnych i Półsztywnych z 2014 roku

Rys. 1 Schemat płyt drogowych wbudowanych na prawidłowo przygotowanym podłożu