+48 504 030 970 biuro@drogowe.com

Poradnik płyt betonowych

INSTRUKCJA MONTAŻU PŁYT DROGOWYCH TYPU YOMB

(warunki gwarancji*)

Betonowe żelbetowe typu YOMB przeznaczone są do budowy stałych i tymczasowych nawierzchni ulic, parkingów i dróg dojazdowych.

Przygotowanie podłoża gruntowego i montaż płyt:

 1. Usunięcie warstwy ziemi urodzajnej (humusu).
 2. Wyrównanie terenu pod konstrukcję zgodnie z założoną niweletą, z jednoczesnym usunięciem większych kamieni, korzeni, etc.
 3. Grunt pod zaprojektowaną konstrukcję powinien spełniać założenia grupy nośności G1 (grunty niewysadzinowe, CBR≥10%, E2≥80MPa). Jeśli nie spełnia, należy go do tej klasy doprowadzić zgodnie z obowiązującymi przepisami.
 4. Podbudowę, w zależności od wielkości założonych obciążeń i nośności podłoża gruntowego, należy wykonać z mieszanki kruszyw niezwiązanych o uziarnieniu 0/31,5mm lub pospółki, o grubości warstwy wynoszącej min. 20cm. Miąższość warstwy konstrukcyjnej należy dostosować do właściwości gruntu rodzimego oraz zakładanego
  obciążenia. Wskaźnik zagęszczenia** podbudowy powinien wynosić Is ≥ 1.
 5. Na podbudowie należy ułożyć warstwę wyrównawczą, wykonaną z piasku lub mieszanki cementowo-piaskowej, o grubości 2-5 cm niezagęszczonej.
 6. Płyty należy układać w taki sposób, aby zapewnić im przyleganie całą swoją powierzchnią do podłoża.
 7. W zależności od sposobu układania płyt, należy zapewnić odpowiednią dylatację między płytami. Dla betonowych płyt typu YOMB dylatacja powinna wynosić 0,5-1cm. Pozwoli to zapobiec uszkodzeniom płyt na krawędziach w skutek klawiszowania elementów.
 8. Płyty można obciążać po uprzednim zamuleniu – wypełnieniu otworów i szczelin dylatacyjnych pospółką o uziarnieniu 0/8 mm oraz piaskiem.
  Wszelkie prace ziemne należy prowadzić zgodnie z normą PN-S-02205:1998.
  Trwałość właściwie eksploatowanej nawierzchni wykonanej z prefabrykowanych płyt typu YOMB zależy przede wszystkim od poprawnie przygotowanego podłoża gruntowego oraz prawidłowego montażu.

Właściwa eksploatacja nawierzchni zakłada:

 1. Płyty typu YOMB można wbudowywać (układać) oraz użytkować minimum 28 dni od daty produkcji.
 2. Nieprzekraczanie dopuszczalnych obciążeń nawierzchni (nacisk koła P≤50kN) oraz użytkowanie zgodne z przeznaczeniem (kategoria ruchu KR1***, dla której sumaryczna liczba N100kN równoważnych osi standardowych 100kN w całym okresie projektowym wynoszącym 20 lat musi zawierać się w przedziale: 30 000 < N100 <90 000)
 3. Usuwanie zanieczyszczeń.
 4. Wymianę płyt, które uległy zniszczeniu lub uszkodzeniu.
 5. Naprawę, spowodowanych osiadaniem podłoża gruntowego, zapadnięć nawierzchni poprzez demontaż płyt, uzupełnienie ubytków gruntem, prawidłowe zagęszczenie oraz ich ponowny montaż.

 

* – gwarancja obowiązuje tylko i wyłącznie w przypadku montażu zgodnego z powyższą instrukcją
** – wskaźnik zagęszczenia Is jest to stosunek gęstości objętościowej szkieletu gruntowego ρd do maksymalnej gęstości objętościowej szkieletu ρds, wyznaczonej w badaniu metodą Proctora;
*** – zgodnie z Katalogiem Typowych Konstrukcji Nawierzchni Podatnych i Półsztywnych z 2014 roku