+48 504 030 970 biuro@drogowe.com

RODO

W związku z wejściem w życie dnia 25 maja 2018 r. rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych, informujemy, że nasza firma:

Firma SOHO ARTUR SKAŁUBA, z siedzibą w Gliwicach, 44-100 ul. Rybnicka 98 , NIP 969-086-62-41, Regon 240713151

jest Administratorem Państwa danych osobowych, pozyskanych w ramach ofertowania, zawarcia i realizacji z nami umowy kupna-sprzedaży lub dostawy zakupionych u nas materiałów lub usług.

Mają Państwo prawo wglądu do swoich danych, do ich korekty, żądania zaprzestania ich wykorzystywania, ograniczenia przetwarzania danych oraz do ich usunięcia.
W celu realizacji tych uprawnień należy kontaktować się z nami w dowolny sposób; listownie, mailowo pod adresem e-mail: biuro@drogowe.com telefonicznie pod nr tel: 504030970

W razie pytań lub wątpliwości, pozostaję do Państwa dyspozycji

Artur Skałuba, kom 0 504 03 09 70 adres email: biuro@drogowe.com

 

Ochrona danych osobowych

 1. Administratorem Państwa danych osobowych jest Firma SOHO ARTUR SKAŁUBA, z siedzibą w Gliwicach, 44-100 ul. Rybnicka 98 , NIP 969-086-62-41, Regon 240713151 email – biuro@drogowe.com
 2. Państwa dane osobowe będą przetwarzane wyłącznie w celu realizacji umowy handlowej zawartej z naszą firmą w ramach prowadzonej przez nas działalności gospodarczej, a także w celu wypełniania ciążących na nas obowiązków prawnych, opartych w szczególności na przepisach prawa podatkowego.
 3. Klient ma prawo wglądu do swoich danych, do ich korekty oraz żądania zaprzestania ich wykorzystywania.
 4. Klient ma prawo żądać od Administratora usunięcia oraz ograniczenia przetwarzania danych. W celu realizacji tych uprawnień należy kontaktować się z nami w dowolny sposób – listownie, mailowo pod adresem e-mail: biuro@drogowe.com lub telefonicznie pod nr tel:504030970.
 5. Administrator przetwarza jedynie niezbędne dane osobowe Klientów, w tym: imię i nazwisko; adres poczty elektronicznej; numer telefonu kontaktowego; numer identyfikacji podatkowej (NIP); adres (ulica, numer domu, numer lokalu, kod pocztowy, miasto).
 6. Podanie danych osobowych nie jest obowiązkowe, jednakże ich niepodanie spowoduje, że zawarcie i realizacja Umowy będą niemożliwe.
 7. W celu realizacji zawartej przez strony umowy i wiążącej się z tym obowiązków Administrator udostępnia zebrane dane osobowe Klienta, w zakresie i nie dłużej niż jest to niezbędne dla realizacji i wykonania zamówienia.
 8. Państwa dane będą przechowywane nie dłużej, niż jest to konieczne do realizacji Umowy, a także w celu wypełniania ciążących na nas obowiązków prawnych, opartych w szczególności na przepisach prawa podatkowego, a także do czasu ewentualnego złożenia przez Państwa sprzeciwu.
 9. Państwa dane nie będą przekazywane do państw trzecich (poza obszar Unii Europejskiej), ani organizacji międzynarodowych.
 10. W oparciu o Państwa dane osobowe Administrator nie będzie podejmował wobec Państwa zautomatyzowanych decyzji, w tym decyzji będących wynikiem profilowania.
 11. Posiadacie Państwo prawo do „bycia zapomnianym” jednak w związku z przepisami prawa podatkowego – dane osobowe umieszczone na imiennych paragonach lub listach przewozowych, fakturach są przechowywane przez okresy przewidziane prawem. Co to znaczy „być zapomnianym”? Osoba, której dane dotyczą ma prawo żądać, aby jej dane zostały niezwłocznie usunięte, m.in. gdy nie są one już potrzebne do celów, w których były przetwarzane. Dotyczy to również sytuacji wycofania zgody np. w celu otrzymywania ofert o charakterze marketingowym, a także, gdy dane są przetwarzane bez podstawy prawnej np. w przypadku rezygnacji z korzystania z usługi, której regulamin do tej pory taką podstawę stanowił.
 12. Klient ma prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego, którym po 25 maja 2018r., będzie Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych.